Phả Đồ Tôn Thất _Nguyễn Phúc _Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Khánh Quận Công Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

Viết bởi Tôn Thất Thành.

 

I .Thủy Tổ :

 

Đức Định Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN BẶC

 

(924 - 979)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN BẶC

 

 

II .Đệ Nhi Tổ :

 

Đô Hiệu Kiểm

 

Húy

 

NGUYỄN ĐÊ

 

( ? - ? )

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Đê

 

 

III .Đệ Tam Tổ : 

 

Tả Tướng Quốc

 

Húy

 

 

NGUYỄN VIỄN

 

( ? - ? )

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Viễn

 

 

IV .Đệ Tứ Tổ :

 

Tả Đô Đốc

 

Húy

 

NGUYỄN PHỤNG

(?-1150)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Phụng

 

 

V .Đệ Ngũ Tổ :

 

Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương

 

Húy

 

NGUYỄN NỘN

(?-1229)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Nộn

 

 

VI .Đệ Lục Tổ :

 

Đô Hiệu Kiểm

 

Húy

 

NGUYỄN THẾ TỨ

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Thế Tứ

 

 

VII .Đệ Thất Tổ :

 

Bình Man Đại Tướng Quân

 

Húy

 

NGUYỄN NẠP HÒA

(?-1377)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Nạp Hòa

 

 

VIII .Đệ Bát Tổ :

 

Hửu Hiệu Điểm

 

Húy

 

NGUYỄN CÔNG LUẬT

(?-1388)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Công Luật

 

 

IX .Đệ Cửu Tổ :

 

Du Cần Công

 

Húy

 

NGUYỄN MINH DU

(1430-1390)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Minh Du

 

 

 

X .Đệ Thập Tổ :

 

Phụ  Dạo Huệ Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN BIỆN

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Biện

 

 

 

XI .Đệ Thập Nhất Tổ :

 

Quản Nội

 

Húy

 

NGUYỄN CHIẾM

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Chiếm

 

 

XII .Đệ Thập Nhị Tổ :

 

Chiêu Quang Hầu

 

Húy

 

NGUYỄN SỪ

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Sừ

 

 

XIII .Đệ Thập Tam Tổ :

 

Thái Bảo Hoằng Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN CÔNG DUẪN

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Công Duẫn

 

 

XIV .Đệ Thập Tứ  Tổ :

 

Phó Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN NHƯ TRÁC

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Như Trác

 

 

XV .Đệ Thập Ngũ Tổ :

 

Trừng Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN VĂN LỰU

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Văn Lựu

 

 

HỆ I

 

NGUYỄN CAM

 

Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế

 

(1468 – 1545)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Cam

 

 

HỆ II

 

NGUYỄN HOÀNG

 

Triệu Tổ Gia Dũ Hoàng Đế

 

(1525 – 1613)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN CAM

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN HOÀNG

 

 

HỆ III

 

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

 

Huy Tông Hiếu Văn Hoàng Đế

 

(1563 – 1635)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN HOÀNG

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

 

 

 

Đời thứ: 1

 

( phòng 1 Khánh Quận Công)

 

NGUYỄN PHÚC KỲ

 

Khánh Quận Công

 

(? – 1631)

 

Chi tiết gia đình là con của ngài : NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN PHÚC KỲ

 

 

Đời thứ: 2

 

( Chi 4 )

...

NGUYỄN PHÚC TRÍ

 

Chưỡng Dinh

 

(Vãng 13/03 AL)

 

Chi tiết gia đình là con của ngài : NGUYỄN PHÚC KỲ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 2 (Gồm 4 vị)

 

 

Đời thứ: 3_Gồm 06 Vị

 

NGUYỄN PHÚC CƠ

 

Trấn Thủ Dinh Bổ Chính

 

(17/09/1650– 24/06/1709)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC TRÍ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 3 (Gồm 6 vị)

 

 

Đời thứ: 4_Gồm 07 Vi

 

...NGUYỄN PHÚC DOÃN

 

Làm Chức Suất Đội

 

(Vãng 14/04 AL)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC CƠ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 4 (Gồm 7 vị)

 

 

Đời thứ: 5_Gồm 16 Vị

 

...NGUYỄN PHÚC CHỮ

 

(Vãng 04/05 AL)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC DOÃN

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 5 (Gồm 16 Vị)

 

 

Đời thứ: 6_Gồm 17 Vị

 

...NGUYỄN PHÚC THẢO

 

Làm Chức Chưỡng Cơ

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC CHỮ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 6 (Gồm 17 Vị)

 

 

Đời thứ: 7_Gồm 15 Vị

 

...TÔN THẤT THỐNG

 

Phấn Dõng Tướng Quân,Thụy Trung Cẩn

 

(14/07/1785_13/10/1857)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC THẢO

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 7 (Gồm 15 Vị)

 

 

Đời thứ: 8

 

TÔN THẤT THẠI 

 

(Tức Ông Quán_Lịch sử ghi là Ông Thái,Ông Thải,Ông Thai...)

 

Tiền Quân Đô Thống Chưởng_Kiêm Quản Thị Vệ Đại Thần

 

(14/06 Kỷ Mão_13/11/1887)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : TÔN THẤT THỐNG

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 8 (Gồm 30 Vị)

 

 

 

Đời thứ: 9

 

...TÔN THẤT PHÚ

 

Hàn Lâm Viện Thị Giảng

 

(vãng  08/07)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : TÔN THẤT THẠI

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 9 (Gồm 39 Vị)

 

 

Đời thứ: 10

 

...TÔN THẤT MÂN

 

Hường Lô Tự Khanh

 

(27/06 Kỷ Mão_Mất 10/10 AL)

 

Chi tiết gia đình Là con của ông : TÔN THẤT PHÚ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 10 (Gồm 72 Vị)

 

 

Đời thứ: 11

 

...TÔN THẤT BIỂU

 

(1923_2003)

 

Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT MÂN

 

XEM ĐỜI THỨ 11_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 

 

Đời thứ: 12

 

...TÔN THẤT THÀNH

 

(09/09/giáp thìn)

 

Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT BIỂU

 

XEM ĐỜI THỨ 12_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 

 

Đời thứ: 13

 

TÔNNỮ THIÊN TRÂN

 

(27/11/1991)

 

TÔN THẤT THIÊN BẢO

 

(26/09/1993)

 

Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT THÀNH

 

XEM ĐỜI THỨ 13_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 

Bà con cần bổ sung thông tin để cập nhật gia phả,xin vui lòng liên hệ : Tôn Thất Thành, Mobile Phone 0908.635.635.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. _ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. _ Chân Thành Thật Cảm Ơn.

 

 

comments