Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Biện

Viết bởi Varapunna.

X.Đệ Thập Tổ :

Phụ Đạo Huệ Quốc Công

Húy

NGUYỄN BIỆN

(?-?)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

      Ngài húy là Nguyễn Biện tự là Tiến. Ngài là con thứ ba của Du Cần Công Nguyễn Minh Du. Lai lịch của ngài không rõ.        

        Khi Du Cần Công bị HỒ Quý Ly hãm hại, ngài trốn về Thanh Hóa, cư ngụ ở sơn động, chiêu tập dân miền núi, tự làm hùng trưởng (1) Khi Giản Định Đế (1407-1409) và Trùng Quang Đế (1409-1413) nhà Hậu Trần khởi nghĩa chống quân Minh, ngài thường giúp đõ lương thực nên được giao làm Phụ Đạo sơn động, cai quản 12 trang (vì vậy ngài còn được gọi là Quản Trang). Sau ngài còn được phong làm Huệ Quốc Công. Khi nhóm Hậu TRần thất bại, ngài trở về sơn động cùng bà con cấy cày làm ăn.

    Ngài mất ngày 12 tháng 6 âm lịch (không rõ năm mất) thụy An Tâm.

- LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ

        Mộ của ngài tại núi Thiên Tôn (Tông Sơn, Thanh Hóa)

. - GIA ĐÌNH

    . Các vị phu nhân:

        1. Mai Thị Luật
                  Bà Húy là Mai Thị Luật, thụy là Từ Tâm. Tiểu sử không rõ.
                  Mộ của bà cũng táng tại núi Thiên Tôn

    . Con trai và con gái

                Ngài có 6 người con trai và 2 gái :

Con trai:

1. Nguyễn Tác

2. Nguyễn Chiếm

3. Nguyễn Trinh

4. Nguyễn Thể

5. Nguyễn Ba

6. Nguyễn Phục

Con gái:

1. Nguyễn Thị Hà

2. Nguyễn Thị Phảng

   . Anh chị em:

    1. Nguyễn Sùng
                    Ông là con trưởng của Du Cần Công, ông là người có danh vọng, được Hồ Quý Ly mời ra làm ở Xu mật viện. Khi cha bi hại trong vụ Mậu Thìn (1388), ông bỏ trốn và mai danh ẩn tích.

                    Về sau, ông theo giúp nhà Hậu Trần chống lại quân Minh, Lập được nhiều công trạng, ông được phong là Tả Hiệu Điểm. Khi nhà Hậu Trần mất, ông về ở ẩn tại làng Cao Hương (Vụ Bản, Sơn Nam).

        Con cháu không rõ.

               2. Nguyễn Thư
                    Ông là con thứ hai của Du Cần Công. Cũng như anh, ông là người có danh vọng, được Hồ Quý Ly mời ra làm ở Xu mật viện. Khi cha bị giết hại trong vụ Trần Phế Dế, ông bỏ trốn không biết đi đâu.

       Con cháu không rõ.

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments