Hoàng Tộc Tôn Thất _Nguyễn Phúc_Gia Phả Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Khánh Quận Công Nguyễn Phúc Kỳ-Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

Viết bởi Tôn Thất Thành.


LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình kiến nghiệp Triều Nguyễn với 9 đời Chúa và 13 đời Vua đã trị vì đất nước từ năm 1525 đến năm 1945, như vậy lịch sử Nguyễn Phúc Tộc đã gắn liền với lịch sử phát triển đất nước trong hơn 4 thế kỷ.

Theo quan niệm về gia tộc của người Việt Nam là những người cùng chung huyết tộc về phía bên nội và "tôn phổ ngọc điệp" cũng được lập thành theo quan niệm này. Như vậy Nguyễn Phúc là dòng tộc của con cháu, hậu duệ các Chúa Nguyễn, Vua Nguyễn, là bà con họ nội của Hoàng Tộc.

Họ Nguyễn nói chung có từ lâu đời. Nhưng họ Nguyễn thuộc dòng tộc nào có quan hệ với dòng họ NPT ra sao và từ bao giờ? Hiện nay sử sách chưa nói rỏ.

Theo môt số sử liệu và gia sử, họ Nguyễn Phước (Nguyễn Phúc) phát tích từ ông Nguyễn Bạc là Định quốc công dưới đời Đinh Tiên Hoàng năm 970.

Thời gian lịch sử nầy trải qua 420 năm có 9 chúa, 13 vua mà sử sách còn để lại nhiều tài liệu khá phong phú. Nếu lấy mốc 1802 là năm Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua Gia Long, lập nên triều đại nhà Nguyễn thì thời gian lịch sử 420 năm nói trên, có thể chia làm 2 thời kỳ:

1- Từ Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng (1525) đến Nguyễn Phúc Thuần (1777) cho đến khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua (1802) là thời kỳ các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, dài 277 năm. Mỗi chúa lập nên một hệ riêng cho con mình. Thời kỳ này có 9 hệ gọi là 9 hệ tiền biên, thường gọi 9 hệ Tôn Thất . Mỗi con trai của chúa lập ra một phòng.

2- Từ Nguyễn Phúc Ánh tức vua Gia Long (1802) đến Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy tức vua Bảo Đại (1926-1945) là thời kỳ triều đại các vua Nguyễn dài 143 năm. Mỗi vua cũng lập một hệ riêng cho con mình, trừ các vua chết sớm, không con trai, hoặc bị quốc nạn - Đó là các hệ chánh biên, thường gọi các hệ chánh . Mỗi con trai của vua lập ra một phòng.

Tóm lại, về nguồn gốc, có thể nói bà con NPT chúng ta ngày nay đều là con cháu, là hậu duệ các chúa Nguyễn, các vua Nguyễn ở 2 thời kỳ trên.

Việc thờ cúng lâu nay tổ chức trong đại nội Kinh thành Huế. Bên tả có Triệu miếu, Thái miếu. Triệu miếu thờ Đức triệu tổ Nguyễn Kim, người đứng đầu các chúa Nguyễn Đàng trong và là thân phụ chúa Nguyễn Hoàng. Thái miếu thờ các chúa Nguyễn, từ chúa Nguyễn Hoàng đến chúa Nguyễn Phúc Thuần.

Bên hữu có Hưng miếu, Thế miếu - Hưng miếu thờ ngài Nguyễn Phúc Luân, thân phụ vua Gia Long. Thế miếu thờ các vua triều Nguyễn từ vua Gia Long, vua Minh Mạng . . . cho đến vua Đồng Khánh, vua Khải Định.

Hằng năm, những ngày lễ trọng, bà con NPT ở Huế và xa gần tập trung về hành lễ kỵ giỗ tổ tiên NPT tại các miếu nói trên.

I .Thủy Tổ :

 

Đức Định Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN BẶC

 

(924 - 979)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN BẶC

 

 

II .Đệ Nhi Tổ :

 

Đô Hiệu Kiểm

 

Húy

 

NGUYỄN ĐÊ

 

( ? - ? )

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Đê

 

 

III .Đệ Tam Tổ : 

 

Tả Tướng Quốc

 

Húy

 

 

NGUYỄN VIỄN

 

( ? - ? )

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Viễn

 

 

IV .Đệ Tứ Tổ :

 

Tả Đô Đốc

 

Húy

 

NGUYỄN PHỤNG

(?-1150)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Phụng

 

 

V .Đệ Ngũ Tổ :

 

Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương

 

Húy

 

NGUYỄN NỘN

(?-1229)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Nộn

 

 

VI .Đệ Lục Tổ :

 

Đô Hiệu Kiểm

 

Húy

 

NGUYỄN THẾ TỨ

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Thế Tứ

 

 

VII .Đệ Thất Tổ :

 

Bình Man Đại Tướng Quân

 

Húy

 

NGUYỄN NẠP HÒA

(?-1377)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Nạp Hòa

 

 

VIII .Đệ Bát Tổ :

 

Hửu Hiệu Điểm

 

Húy

 

NGUYỄN CÔNG LUẬT

(?-1388)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Công Luật

 

 

IX .Đệ Cửu Tổ :

 

Du Cần Công

 

Húy

 

NGUYỄN MINH DU

(1430-1390)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Minh Du

 

 

 

X .Đệ Thập Tổ :

 

Phụ  Dạo Huệ Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN BIỆN

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Biện

 

 

 

XI .Đệ Thập Nhất Tổ :

 

Quản Nội

 

Húy

 

NGUYỄN CHIẾM

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Chiếm

 

 

XII .Đệ Thập Nhị Tổ :

 

Chiêu Quang Hầu

 

Húy

 

NGUYỄN SỪ

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Sừ

 

 

XIII .Đệ Thập Tam Tổ :

 

Thái Bảo Hoằng Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN CÔNG DUẪN

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Công Duẫn

 

 

XIV .Đệ Thập Tứ  Tổ :

 

Phó Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN NHƯ TRÁC

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Như Trác

 

 

XV .Đệ Thập Ngũ Tổ :

 

Trừng Quốc Công

 

Húy

 

NGUYỄN VĂN LỰU

(?-?)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Văn Lựu

 

 

HỆ I

 

NGUYỄN CAM

 

Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế

 

(1468 – 1545)

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Cam

 

 

HỆ II

 

NGUYỄN HOÀNG

 

Triệu Tổ Gia Dũ Hoàng Đế

 

(1525 – 1613)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN CAM

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN HOÀNG

 

 

HỆ III

 

NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

 

Huy Tông Hiếu Văn Hoàng Đế

 

(1563 – 1635)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN HOÀNG

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

 

 

 

Đời thứ: 1

 

( phòng 1 Khánh Quận Công)

 

NGUYỄN PHÚC KỲ

 

Khánh Quận Công

 

(? – 1631)

 

Chi tiết gia đình là con của ngài : NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN PHÚC KỲ

 

 

Đời thứ: 2

 

(Chi 4)

...

NGUYỄN PHÚC TRÍ

 

Chưỡng Dinh

 

(Vãng 13/03 AL)

 

Chi tiết gia đình là con của ngài : NGUYỄN PHÚC KỲ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 2 (Gồm 4 vị)

 

 

Đời thứ: 3_Gồm 06 Vị

 

NGUYỄN PHÚC CƠ

 

Trấn Thủ Dinh Bổ Chính

 

(17/09/1650– 24/06/1709)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC TRÍ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 3 (Gồm 6 vị)

 

 

Đời thứ: 4_Gồm 07 Vi

 

...NGUYỄN PHÚC DOÃN

 

Làm Chức Suất Đội

 

(Vãng 14/04 AL)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC CƠ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 4 (Gồm 7 vị)

 

 

Đời thứ: 5_Gồm 16 Vị

 

...NGUYỄN PHÚC CHỮ

 

(Vãng 04/05 AL)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC DOÃN

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 5 (Gồm 16 Vị)

 

 

Đời thứ: 6_Gồm 17 Vị

 

...NGUYỄN PHÚC THẢO

 

Làm Chức Chưỡng Cơ

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC CHỮ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 6 (Gồm 17 Vị)

 

 

Đời thứ: 7_Gồm 15 Vị

 

...TÔN THẤT THỐNG

 

Phấn Dõng Tướng Quân,Thụy Trung Cẩn

 

(14/07/1785_13/10/1857)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : NGUYỄN PHÚC THẢO

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 7 (Gồm 15 Vị)

 

 

Đời thứ: 8

 

TÔN THẤT THẠI 

 

(Tức Ông Quán_Lịch sử ghi là Ông Thái,Ông Thải,Ông Thai...)

 

Tiền Quân Đô Thống Chưởng_Kiêm Quản Thị Vệ Đại Thần

 

(14/06 Kỷ Mão_13/11/1887)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : TÔN THẤT THỐNG

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 8 (Gồm 30 Vị)

 

 

 

Đời thứ: 9

 

...TÔN THẤT PHÚ

 

Hàn Lâm Viện Thị Giảng

 

(vãng  08/07)

 

Chi tiết gia đình Là con của ngài : TÔN THẤT THẠI

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 9 (Gồm 39 Vị)

 

 

Đời thứ: 10

 

...TÔN THẤT MÂN

 

Hường Lô Tự Khanh

 

(27/06 Kỷ Mão_Mất 10/10 AL)

 

Chi tiết gia đình Là con của ông : TÔN THẤT PHÚ

 

Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 10 (Gồm 72 Vị)

 

 

Đời thứ: 11

 

...TÔN THẤT BIỂU

 

(1923_2003)

 

Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT MÂN

 

XEM ĐỜI THỨ 11_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 

 

Đời thứ: 12

 

...TÔN THẤT THÀNH

 

(09/09/giáp thìn)

 

Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT BIỂU

 

XEM ĐỜI THỨ 12_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 

 

Đời thứ: 13

 

TÔNNỮ THIÊN TRÂN

 

(27/11/1991)

 

TÔN THẤT THIÊN BẢO

 

(26/09/1993)

 

Chi tiết gia đình là con của ông : TÔN THẤT THÀNH

 

XEM ĐỜI THỨ 13_THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

 

Bà con cần bổ sung thông tin để cập nhật gia phả,xin vui lòng liên hệ : Tôn Thất Thành, Mobile Phone 0908.635.635.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. _ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. _ Chân Thành Thật Cảm Ơn.

 

comments