Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 7 (Gồm 15 Vị)

Viết bởi Varapunna.

Đời thứ: 7

1/   Tên   TÔN THẤT GIÁO

Là con thứCon Trưởng của ông DỰC với bà MẠNG

Tìm chưa ra tông tích thân thế ông Giáo

 

2/   Tên  TÔN THẤT CHĨNH

Là con  thứ 2 ông DỰC và bà MẠNG

Ngày sinh :01/06 Mậu Dần 1878.Ngày mất :18/08.Mộ ở Thỗ Sơn(đã cãi táng về ấp Bình An)

Vợ là bà Nguyễn Thị Vy ,mất 18/08.Mộ cũng cãi táng về Bình An

Sanh hạ 2 trai :  1- Ông ĐOÀN  ,2-ôNG PHONG

 

3/   Tên  TÔN THẤT SẮC

Là con thứ 3 ông DƯC và bà MẠNG,

Không rõ tông tích về sau

 

4/   Tên TÔN THẤT TRINH

Là con trưởng ông LIÊM và bà ĐỒNG

Sanh 01/11 Đinh Hợi 1797.Mất 20/12 Bính Tuất 1826.Mộ ở Báng Môn.

Vợ là bà Trần Thị...

Sanh hạ 2 trai: 1-Ông HƯU, 2-Ông KẾ (chưa truy ra tông tích  cả 2 ông)

 

5/ Tên TÔN THẤT XUYÊN

Là con thứ 2 ông LIÊM và bà ĐỒNG

Sanh 02/02 ĐINH MÃO 1807,làm chứ chành đội trưởng suất đội.Tư giác hệ 3 sung làm tộc trưởng

Mất 15/01 ất mao4.Mộ ở Bàng Môn.

Vợ là bà Hoàng Thị Lộc,2 bà thứ là Bùi Thị Bình và Hà Thị Lâm

Sanh hạ 5 trai và 1 gái : 1-ông TẤN  ,2-ông TỤNG ,3-ông CHÚNG ,4-ông THỊ ,5-ông NGẠC,6-Bà THỨ(thân thế 5 ông và bà chưa tìm ra )

 

6/   Tên TÔN THẤT TẠI

Là con trưởng ông THÃO và bà CHI (tức bà Hữu)

Sanh 01/02 Nhâm Dần,làm quan nhưng oan án chống Pháp nên bị cách chức

Mất 26/01 Tân Hợi 1851 Tự Đức năm thứ 4.Mộ ở Diêm Trường

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Công,mất 10/08

Sanh hạ 4 trai và 2 gái: 1-ông NGỮ sanh 26/07,2- ông TỐ sanh 04/11,3-ông HÂN,4-ông THIỆN,5-bà HIỀN,6- bà ĐIỀU

 

7/   Tên   TÔN THẤT THỐNG

Là con thứ 2 ông THÃO và bà CHI (tức bà HỮU)

Sanh ngày 14/07 ất tỵ 1785,làm chánh đội về hưu.Mất 13/10 Đinh TỴ 1857.

Tôn lăng tai Tổ 3,Khu vực 1,Phường Thủy Xuân,Thị Xã Hươg Thủy,Thừa Thiên Huế

Năm Tự Đức thứ 20 được truy tặng chức Đô Uý Phó Quãn Cơ,Thụy Tráng Nghĩa.Tháng 4 Tự Đức thứ 25 được gia tăng là Phấn Dõng Tướng Quân,Cẫm Binh Phó Vệ Uý.

Chánh Thất là  bà Nguyễn Thị Du , người An Xá.Tháng 4 năm Tự Đức thừ 25...bà cũng được tặng Tùng Tam Phẩm Thục Nhơn.Chánh kỵ là ngày 01/06 AL.Tôn lăng tai Tổ 3,Khu vực 1,Phường Thủy Xuân,Thị Xã Hươg Thủy,Thừa Thiên Huế

Hai vị thứ thê là bà Hồ Thị Sửu và Nguyễn Thị Duyên

Sanh hạ được 3 trai và 4 gái:

+1 Ông NHƯỢNG ( bà Sữu sanh)

+2 Ông  THẠI ( tức ông Quán ) : bà Du sanh

+3 Ông THỊ (bà Duyên sanh)

+4 Bà SÁ  (bà Sửu sanh)

+5 Bà TỲ   (bà Du sanh)

+6 Bà THIỀM (bà Du sanh)

+7 Bà CẨM (bà Du sanh)

Bản đồ chỉ đường lên Tôn Lăng Ngài Tôn Thất Thống và  Bà Nguyễn Thị Du

Tôn Lăng Ngài Phấn Dõng Tướng Quân,Thống Chế,Thụy Trung Cẩn ...Tôn Thất Thống _ Trùng Tu 07/2012

Tôn Lăng Bà Chánh Nhị Phẩm Phu Nhơn Nguyễn Thị Du _ Trùng Tu 07/2012

 

8/   Tên TÔN THẤT KỸ

Là con thứ 3 ông THÃO  và bà HỮU,

Sanh 13/10 Mậu Thân 1788.Mất 14/06 Canh Thìn 1820

Mộ ở Diêm Trương.Chụa rõ tên vợ

Sanh hạ 1 gái là bà SA

9/   Tên TÔN THẤT TÍCH

Là con thứ 4  ông THÃO  và CHIẾU.

Sanh 03/07 Canh Thân (22/08/1800).Làm chức phó sứ ty Tử Tế Hữu,can án chống Pháp bị cách chức giáng xuống 4 cấp

Mất 09/10 Tân Hợi (01/12/1851). Mộ ông tai Diêm Trường được cải táng về Trung Kiêù.

Vợ là bà Tô Thị Tuất,quê xã Phụng Chánh.Bà sanh 05/11 Nhâm Tuất(29/11/1802) và mất 25/12 Đinh Tỵ 1858

Sanh hạ 2 trai 1 gái :+1 ông DUY,+2 ông KINH,+3 Bà TOÃN sanh 16/01/ Kỹ Sửu 1829 ,mất 18/12 mộ ở Trung Kiều.Chồng bà là ông Lãnh Binh Lê Văn Hài,người ở Đông Am, Phú Lộc

 

10 /   Tên  TÔN THẤT ĐIỆN

Là con trưởng  ông TRÌ  và bà HOÀN

Sanh ngày 10/01 Kỹ Dậu 1789 làm  Tư Gíac Tôn Nhơn Phủ,sung tộc trưởng

Mất 03/01 Đinh Dậu 1837 năm minh mạng thứ 18,mộ ở Dương Xuân Thượng.

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Cữu.Bốn bà vợ sau là: Lê Thị Diễm,Lê Thị Hỹ,Võ Thị Túc,Hồ Thị Thích.

Sanh hạ 7 trai 1 gai :1 Ông Mẫn : bà Diễm sanh,2 Ông LƯỢNG :bà Cữu sanh,3 Ông HUY bà Hỹ sanh,4 Ông HƯỚNG bà Hỹ sanh,5 Ông DIỆU bà Cữu sanh,6 Ông CHIẾU bà Cữu sanh,7 Ông THÔNG bà Túc sanh,8 Bà SÁCH bà Thích sanh.

 

11 /   Tên  TÔN THẤT VŨ

Là con  trưởng ông HUẤN  và bà DÕNG

Sanh ngày 5/12 ất sửu ( năm Gia Long thứ 4 1805).Mất 03/09 Kỹ Tỵ 1869

Chánh thất là bà ... 3 bà vợ sau là các bà :Nguyễn Thị Tấn,Lê Thị Cúc,Đặng Thị Tầm

Sanh hạ 3 trai 2 gái : 1 Ông HIỆP bà Tấn sanh,2 Ông QUY bà Cúc sanh,3 Ông BÍ bà Tầm sanh.Chưa truy ra gốc tích các con ông VŨ

 

12 /   Tên  TÔN THẤT CÚC

Là con thứ 3 ông HUẤN  và bà DÕNG

Sanh ngày  28/06 Bính Dần 1808,làm Chánh đội 10 trung vệ Dinh Thuần Cơ.

Mất 22/10 Nhâm Tý 1832.Mộ ở Diêm Trường.

Vợ là bà Trần Thị Chấp

Sanh hạ 4 trai ( chưa truy ra gốc gác vợ con):1 Ông TRẠC,2 Ông DU,3 Ông TẪU.4 Ông MAI

 

13 /   Tên  TÔN THẤT BÃO

Là con thứ 4 ông HUẤN  và bà DÕNG

Bị đày đi do oan án chống tây ,chết không rõ...

 

14 /   Tên  TÔN THẤT TỐ

Là con  trưởng ông Hóa và bà Thõa

Sanh 15/10 Qúy Hợi 1803,làm quan can tội chống Pháp bị  cách chức ,trở về phục vụ ty Hộ Vệ.

Mất 19/10 Ất Mùi 1835.Mộ tại An Cựu

Vợ đi xuất giá là bà Nguyễn Thị Tùng

Sanh hạ được 2 trai 1 gai : 1 Ông CẤP tức Ân ,2 Ông KIẾN ,3 Bà THANH tức bà Tịnh

 

15 /   Tên  TÔN THẤT PHÁC

Là con  thứ 2 ông Hóa  và bà Thõa , sanh 05/08 đinh mão 1807

Làm chánh đội 7 Thũ Hộ ở Trung Vệ.

Mất 29/05 Tân Sửu 1841 năm Thiệu Trị thứ 1.Mộ tại Diêm Trường

Vợ cãi giá là bà Trương Thị Bài,quê ở Hà Trung ,mộ ở Lương Điền.

Sanh hạ được 1 trai là ông LƯƠNG ( nhánh lập nghiệp ở Truồi)

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments