Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 5 (Gồm 16 Vị)

Viết bởi Varapunna.

    Đời thứ: 5 (Gồm 16 Vị)

  1/   Tên  NGUYỄN PHÚC PHÁP

Là con thứCon Trưởng của ông DOÃN với bà TRƯƠNG THỊ QUẾ

Ngày sinh : 15/02 Mậu Thân (1788)

Ngày mất 25/01 Mậu Thân(1848)

Nơi an tángMộ tại Bàng Môn ,Truồi

Sự nghiệp, công đức, ghi chú : 

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Vợ là bà Trần Thị Bình

-Con : sanh hạ được 1 trai và 1 gái:

+ 1_Ông Liêm ( mất liên lạc con cháu từ đời thứ 6),+ 2_Bà Ngô

 

2/   Tên  NGUYỄN PHÚC CHỮ

Là con thứ2 ông DOÃN và bà QUẾ

Ngày sinh :

Ngày mất :04/05 AL

Nơi an tángMộ chôn ở Diêm Trường

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: 

 Vợ là bà Đỗ Thị Hậu,mất 05/05,đồng táng với ông ở Diêm Trường

Sanh hạ được 1 trai là ông THẢO

 

3/   Tên  NGUYỄN PHÚC LÝ

Là con thứ 3 ông DOÃN và bà QUẾ

Ngày sinh :

Ngày mất:

Nơi an tángMộ chôn Ở Diêm Trường . Không con nên vô tự.

 

4/   Tên  NGUYỄN PHÚC CẦN

Là con trưởng ông CHÂN và bà :...

Ngày sinh:

Ngày mất03/10 AL

Nơi an tángMộ tại An Ninh Thương

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm ĐỘI TRƯỞNG

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  : Trần Thị Hiếu

-Con : sanh hạ được 2 ông:  1_Ông Phò( không con nên vô tự), 2_Ông Trì ( nhánh lập nghiệp vùng Nam Giao)  

 

5/   Tên  NGUYỄN PHÚC TÂM

Là con trưởng ông TỊNH và bà ...

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm ĐỘI TRƯỞNG

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình, Ngày sinh,Ngày mất ,Nơi an tángMộ : chưa truy ra gốc tích. 

 

6 /   Tên  NGUYỄN PHÚC BÌ

Là con thứ 2  ông TỊNH  và bà ...

Ngày sinh: 10/03 ĐINH TỴ( 1737)

Ngày mất05/07 kỶ tỴ(1809)

Nơi an tángMộ tai An Cựu

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  :Nguyễn Thị Nghị

-Thứ thất là bà : Hoàng Thị Thành,mất 15/06 Nhâm Thìn 1892

-Con cái : sanh hạ được 2 trai và 2 gái :

+ 1_Ông HUÂN bà Nghị sanh ,+ 2_Ông HOA bà Thành sanh,+3_Bà Biểu bà Nghị sanh,+4_Bà Đãn .

 

7 /   Tên  NGUYỄN PHÚC NGHỊ

Là con thứ 3  ông TỊNH  và bà ...

Ngày sinh :

 Ngày mất 06/ KỶ MÙI (1799)

Nơi an táng Mộ tai Thôn Hòa Mỹ,Bình Dương

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:làm chành đội

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình : không con nên vô tự

 

8/   Tên   NGUYỄN PHÚC ĐẠT

 Là con thứ Con Trưởng của ông THẮNG với bà ...

  Ngày sinh : 

Ngày mất 02/03

 Nơi an táng Mộ tại :

 Sự nghiệp, công đức, ghi chú : Cai Cơ

  Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

- Vợ là bà Trần Thị Uyên sanh 15/05 đinh dậu,mất 02/03 cùng ngày với ông

 - Con : sanh hạ được 1 trai là ông Tuấn 

 

9/   Tên   NGUYỄN PHÚC NHIỆM

 Là con thứ 2 ông THẮNG và bà ...

 Ngày sinh :

Ngày mất :18/08

  Nơi an táng Mộ chôn ở Thổ Sơn

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: Cai Cơ

 Vợ là bà Phan Thị Long,mất 03/05 al,mộ ở Thổ Sơn ,Thừa Lưu

Sanh hạ được 1 trai là ông DỰC

 

10/   Tên   NGUYỄN PHÚC THẮNG

Là con TRƯỞNG ông HOÀNH và bà THUNG

  Ngày sinh :

Ngày mất : 08/03 AL

Nơi an táng Mộ chôn Ở An Nong. 

Sanh hạ 1 trai là ông Cữu ( vợ ông Cữu là bà Hồ Thị Vâng) 

 

11/   Tên  NGUYỄN PHÚC TRỌNG

Là con thứ 2 ông HOÀNH và bà :...

Ngày sinh :

Ngày mất 27/12 AL

Nơi an táng Mộ tại Phú Xuân

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

- Chánh thất là bà  : Nguyễn Thị Lâm

- Con : sanh hạ được 1 trai là ông HOÀN,vợ ông HOÀN là Nguyễn Thị Tương 

 

12/   Tên  NGUYỄN PHÚC TỰ

Là con THỨ 3 ông Hoành và bà ...

SANH 24/06 KỶ MÙI

Mất 24/06 Ất Mùi 1855 thọ 104 tuổi,mộ ở Phú Xuân

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình,

 Vợ là bà Nguyễn Thị Lượng

Sanh hạ 2 ông và 1 bà : 1- ông Ý ,vợ là bà Trần Thị Nghĩa. 2-ông Tứ,3-bà Lạp.

 

13/   Tên  NGUYỄN PHÚC THẬN

Là con trưởng ông Tô và bà Nương

Ngày sinh :10/08 canh tý

Ngày mất năm giáp ngọ 1834 theo ông Chưởng Cơ THẢO đi đánh giặc Pháp ở Quãng Nam và tử trận ngày 12/01 al

Nơi an táng Mộ :

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

- Chánh thất là bà  :Tống Thị Châu sanh 17/01 giáp thìn,mất 12/01 Kỷ Sửu

-Con cái : sanh hạ được 2 trai: 1_Ông ĐẠO (vợ là Tống Thị Duyên) , 2_Ông Hậu, 

 

14 /   Tên  NGUYỄN PHÚC HOÀN

Là con thứ 2  ông TÔ  và bà NƯƠNG

Ngày sinh : 25/07 Tân Sửu 1781

 Ngày mất năm giáp ngọ 1834 theo ông tã quan công du đi đánh giặc Pháp ở Quãng Nam ,tử trận ngày 10/09 giáp ngọ

Nơi an táng Mộ tai :

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:đội trưởng

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

- Chánh thất là bà  :Hoàng Thị Câu

-Con cái : sanh hạ được 1 trai là ông Ngũ 

 

15/   Tên  NGUYỄN PHÚC ĐANG

Là con thứ 3  ông TÔ  và bà NƯƠNG

Ngày sinh :25/01 ĐINH MÙI 1787

 Ngày mất :năm giáp ngọ 1834 theo ông tã quan công du đi đánh giặc Pháp ở Quãng Nam ,tử trận ngày 03/01 giáp ngọ

Nơi an táng Mộ tai :

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: đội trưởng

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

Vợ là bà Đỗ Thị Khác người làng Bích Khê(quãng nam) ,sanh 13/02 canh tuất,mất 3/01 Mậu Ngọ.

Sanh hạ được ông CẦN và bà KHUÊ-

 

16/   Tên  NGUYỄN PHÚC THUẬN

Là con thứ 4  ông TÔ  và bà NƯƠNG

Ngày sinh :10/09 KỶ DẬU 1789

 Ngày mất : 25/01 mậu Thân 1848

Nơi an táng Mộ tai : Hải Lăng,Quãng Trị

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

Vợ là bà Trần Thị Viễn người làng Diên Phước,Qúi huyện Thanh Hóa.Bà mất 02/02

Sanh hạ được 2 trai và 1 gái : 1 ông Tồn,2 ông Bữu,3 bà Chánh ( chưa truy ra gốc tích 3 vị này)

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments