Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 4 (Gồm 7 vị)

Viết bởi Varapunna.

     Đời thứ: 4

 1/   Tên  NGUYỄN PHÚC DOÃN

Là con thứ Con Trưởng của ông CƠ với bà TÂN

Ngày sinh :

Ngày mất 14/04 AL

Nơi an táng Mộ tại Phú Xuân, Hương Trà ,Huế

Sự nghiệp, công đức, ghi chú : làm  Suất đội

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Vợ là bà Trương Thị Quế ,mất 15/01 mộ ở Diêm trường

-Con : sanh hạ được 3 trai :

+ 1_Ông Pháp

+ 1_Ông Chữ

+ 1_Ông Lý

 

2/   Tên  NGUYỄN PHÚC CHÂN

Là con thứ 2 ông CƠ và bà TÂN

Ngày sinh :

Ngày mất : 17/08 al

Nơi an táng Mộ chôn ở An Ninh Thượng( Hương Trà)

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  Cai Cơ

 Vợ là bà ...

Sanh hạ được 1 trai là ông Cần

 

3/   Tên  NGUYỄN PHÚC TỊNH

Là con thứ 3 ông CƠ và bà TÂN

Ngày sinh :

Ngày mất:05/05 al

Nơi an táng Mộ chôn chôn ở An Cựu

Sự nghiệp, công đức, ghi chú : làm  Suất Đội 

Không rõ chánh thất,thứ thê là bà Mai Thị Tình

Sanh hạ 3 trai : 1-ông TÂM (mẹ không rõ),2-ông Bì (con bà TÌNH),3-Ông NGHỊ (không rõ mẹ)

 

4/   Tên  NGUYỄN PHÚC THẮNG

Là con trưởng ông VINH và bà :...

Ngày sinh:

Ngày mất 14/07 AL

Nơi an táng Mộ tại Cẩm Sa Quãng Nam

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  : không rõ

-Con : sanh hạ được 2 ông:  1_Ông ĐẠT( chưa truy được con cháu), 2_Ông NHIỆM  

 

5/   Tên  NGUYỄN PHÚC LỘC

Là con trưởng ông KHƯƠNG và bà ...

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm chức Chưởng Dinh

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình, Ngày sinh,Ngày mất ,Nơi an tángMộ : chưa truy ra gốc tích. 

 

6 /   Tên  NGUYỄN PHÚC HOÀNH

Là con thứ 2  ông Khương  và bà ...

Ngày sinh: 10/08 Canh Ngọ

Ngày mất 07/10 Tân Mùi

Nơi an táng Mộ tai An Nong,Phú Lộc ,Huế.

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  chức Đội Trưởng

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  :

-Thứ thất là bà : Lê Thị Thung,

-Con cái : sanh hạ được 3 trai:

+ 1_Ông THẮNG (không rõ mẹ),+ 2_Ông TRỌNG(không rõ mẹ),+3_Ông TỰ (bà Thung  sanh)

 

7 /   Tên  NGUYỄN PHÚC TÔ

Là con thứ 2  ông Lưu  và bà Võ Thị Nữ

Ngày sinh:

Ngày mất 17/04 al

Nơi an táng Mộ Đá Bạc,,Phú Lộc ,Huế.

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  Cai Cơ

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  :

-Thứ thất là bà : Hồ Thị Nương 

-Con cái : sanh hạ được 4 trai:

 1_Ông THẬN , 2_Ông HOÁN,3_Ông ĐĂNG,4_Ông THUẬN.

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

 

comments