Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 3 (Gồm 6 vị)

Viết bởi Varapunna.

     Đời thứ: 3

1/   Tên  NGUYỄN PHÚC VINH

Là con thứCon Trưởng của ông DUỆ với bà :...

Ngày sinh :

Ngày mất15/07 AL

Nơi an tángMộ tại làng Dương Xuân Thượng

Sự nghiệp, công đức, ghi chú : làm  chức Cai Cơ

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Vợ : không rõ

-Con : sanh hạ được 1 trai :

+ 1_Ông Thắng ,

 

2/   Tên  NGUYỄN PHÚC MỸ

Là con thứ2 ông DUỆ và bà :...

Ngày sinh :

Ngày mất :

Nơi an tángMộ chôn và vợ con không rõ

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  chức Chưởng Cơ

 

3/   Tên  NGUYỄN PHÚC HÙNG

Là con thứ 3 ông DUỆ và bà :...

Ngày sinh :

Ngày mất:

Nơi an tángMộ chôn, vợ,con không rõ

Sự nghiệp, công đức, ghi chú : làm  chức Cai Cơ

 

4/   Tên  NGUYỄN PHÚC KHƯƠNG

Là con trưởng ông Tài và bà Thất Tường

Ngày sinh:

Ngày mất04/04 AL

Nơi an tángMộ tại An Nong

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  chức Chưởng Cơ

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  : không rõ

-Con : sanh hạ được 2 ông:

+ 1_Ông Lộc (không con)

+ 2_Ông Hoành : sanh 10/08 canh ngọ(1690) 

 

5/   Tên  NGUYỄN PHÚC LƯU

Là con trưởng ông TRÍ và bà TRÂN

Ngày sinh:

Ngày mất12/02 AL

Nơi an tángMộ tại Lương Điền

Sự nghiệp, công đức, ghi chú:

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  : không rõ

-Thứ thê là bà Võ Thị Nữ:

- Sanh hạ được 1 trai :

+ 1_Ông Tô : làm chức Cai Cơ,mộ ở Bạch Thạch,Đá Bạc

 

6 /   Tên  NGUYỄN PHÚC CƠ

Là con thứ 2  ông Trí  và bà Trân

Ngày sinh: 17/09 Canh Dần (1650)

Ngày mất24/08 Kỹ Sữu (1709)

Nơi an tángMộ và Tôn Lăng tai An Ninh Thượng , Huế.

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  chức Trấn Thủ Dinh Bổ Chính ở Bố Trạch,Quãng Bình

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  : Lê Thị Tân , Mất ngày 06/06 . Mộ chôn 1 chỗ cùng với ông

-Con : sanh hạ được 3 trai :

+ 1_Ông Doãn

+ 2_Ông Chân

+3_Ông Tịnh

 

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments