Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời thứ: 2 (Gồm 4 vị)

Viết bởi Varapunna.

Đời thứ: 2

Chi tiết gia đình là con của ngài : NGUYN PHÚC KỲ

1/   Tên  NGUYỄN PHÚC DUỆ

Là con thứ Con Trưởng

Ngày sinh

Ngày mất 14/04   AL

Nơi an táng Mộ tại làng Dương Xuân Thượng

Sự nghiệp, công đức, ghi chú : làm  chức Chưởng Dinh

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Vợ : không rõ

-Con : sanh hạ được 3 ông:

+ 1_Ông Vinh ,

+ 2_Ông Mỹ : không có con

+3_Ông  Hùng :không có con

 

2/   Tên NGUYỄN PHÚC XUÂN

Là con thứ 2

Ngày sinh

Ngày mất07/05  AL

Nơi an tángMộ chôn và vợ con không rõ

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  chức Chưởng Dinh

 

3/   TênNGUYỄN PHÚC TÀI

Là con thứ 4

Ngày sinh

Ngày mất 05/08  AL

Nơi an tángMộ tại làng An Nong,Phú Lộc,thừa Thiên

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  chức Chưởng Dinh

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Vợ : không rõ

-Con : sanh hạ được 1 ông:

+ 1_Ông Khương .

 

4/   Tên NGUYỄN PHÚC TRÍ

Ngày sinh:

Ngày mất 16/03  AL

Nơi an tángMộ tại làng Dương Xuân Thượng

Sự nghiệp, công đức, ghi chú: làm  chức Chưởng Dinh

Liên quan (chồng, vợ,con cái) trong gia đình :

-Chánh thất là bà  : Lê Thị Trân ,vãng ngày 01/01 AL,mộ không rõ

-Con : sanh hạ được 2 ông:

+ 1_Ông Lưu ,

+ 2_Ông Cơ : sanh 17/09 canh dần 1650,  và mất 24/08 kỹ sửu 1709

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments