Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Văn Lựu

Viết bởi Varapunna.

XV.Đệ Thập Ngũ Tổ :

Trừng  Quốc Công

Húy

NGUYỄN VĂN LỰU

(?-?)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

    Ngài húy là Nguyễn Văn Lựu (cũng đọc là Lưu)  con của Phó Quốc Công Nguyễn Như Trác ,mẹ ngài họ Mai. Lai lịch của không rõến

        Ngài thuở bé hiếu học, tám tuổi đả biết làm văn, 15 tuổi thì võ nghệ tinh thông.

        Ngài giữ chức Kinh Lược Sử Đà Giang dưới triều vua Lê Hiến Tông (1497 -1504).

        Đến đời vua Tương Dực, (1509-1516), biến loạn nổi lên khắp nơi, giặc Trần Cao chiếm lấy Đông Đô. Ngài phải đem quân từ Thanh Hóa ra, chiếm lại Đông Đô rồi rước vua Tương Dực về.

        Ngài được phong làm Thái Tể Trừng Quốc Công.

        Ngài mất ngày mồng 4 tháng 8 âm lịch (không rõ năm mất), thụy là Chơn Tâm.

 - LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ

        Mộ ngài táng ở làng Bái Hương

        Năm Quý hợi (1803) , vua Gia Long cho dựng miếu ở làng Gia Miêu ngoại trang (Tống Sơn, Thanh Hóa), trong thành Triệu Tường phía tả Nguyên Miếu, gọi là miếu Trừng Quốc Công để thờ ngài.

 - GIA ĐÌNH

    . Các vị phu nhân

   1 (khuyết danh) :Chính phu nhân

        Bà họ Mai, tiểu sử không rõ.

        Bà mất ngày 20 tháng 9 âm lịch (không rõ năm ), thụy là Từ Đức. Mộ táng ở làng Bái Hương.

 Con trai và con gái

Ngài có 2 người con trai con gái không rõ.

 1.Nguyễn Cam

 2. Nguyễn Tôn Thái

Anh chị em :

 Không rõ

 

 =>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

 

comments