Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Sừ

Viết bởi Varapunna.

XII.Đệ Thập Nhị Tổ :

Chiêu Quang Hầu

Húy

NGUYỄN SỪ

(?-?)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

     Ngài húy là Nguyễn Sừ (có nơi đọc là Trừ). Ngài là con trưởng củaQuản Nội Nguyễn Chiếm.Lai lịch của ngài không rõ.        

        Ngài sống ở sơn động như các vị đời trước. Do con cháu của ngài có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và trong các triều vua kế tiếp, ngài được vua Lê Hiến Tông (1479-1504) truy phong chức Đại đội trưởng Chiêu Quang Hầu (mẹ vua Lê Hiến Tông là chắc nội cuả ngài).

        Ngài mất ngày 10 tháng 4 âm lịch (không rõ năm mất), thụy là Nhân Phúc.

 - LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ

        Mộ của ngài tại núi Thiên Tôn (Tông Sơn, Thanh Hóa).

 - GIA ĐÌNH

    . Các vị phu nhân :

        a. Mai Thị Quang
                  Chính phu nhân
                  Bà Húy là Mai Thị Quang, tiểu sử không rõ.
                  Bà mất ngày 27 thang 4 âm lịch (không rõ năm ), thụy là Thuận Nghĩa. Mộ táng ở Hổ Nham Sơn.

                  Bà sinh được 2 người con trai là Nguyễn Mỹ và Nguyễn Dũ

       b . Đỗ Thị Hiệu
                  Thứ phu nhân
                  Bà Húy là Đỗ Thị Hiệu, vợ thứ hai của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ.

                  Bà không có con.

       c . Đỗ Thị Hoa
                 Thứ phu nhân
                  Bà Húy là Đỗ Thị Hoa (có nơi chép là Hoán), vợ thứ bai của Chiêu Quang Hầu. Tiểu sử không rõ.

                  Bà sinh được 5 người con trai là Nguyễn Dã, Nguyễn Công Duẫn, Nguyễn Lâm, Nguyễn Lam và một người khuyết danh.

     . Con trai và con gái

 Ngài có 7 người con trai và 4 gái

         Con trai

          Con gái

   

1. Nguyễn Mỹ

1. Nguyễn Thị Giai

2. Nguyễn Dũ

2. Nguyễn Thị Dự

3. Nguyễn Dã

3. Nguyễn Thị Biên

4. Nguyễn Công Duẫn

4. Nguyễn Thị Diễn

5. Nguyễn Lâm

 

6. Nguyễn Lam

 

7. (khuyết danh)

 

        . Anh chị em
               Ngài có 3 em trai và 4 chị em gái. Tiểu sử các vị này đều không rõ.

               . Nguyễn Kinh

               . Nguyễn Vinh

               . Nguyễn Mẫn

               . Nguyễn Thị Bối

               . Nguyễn Thị Ba

               . Nguyễn Thị Cấp

               . Nguyễn Thị Luyện

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments