Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Chiếm

Viết bởi Varapunna.

XI.Đệ Thập Nhất Tổ :

Quản Đội

Húy

NGUYỄN CHIẾM

(?-?)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

      Ngài húy là Nguyễn Chiếm (còn đọc là Chiêm). Ngài là con thứ hai củaHuệ Quốc Công Nguyễn Biện.Lai lịch của ngài không rõ.        

        Chỉ biết ngài theo cha ở sơn động, làm chức Quản Nội, cai quản các trang trại.

        Ngài mất ngày 20 tháng 10 âm lịch (không rõ năm mất).

 - LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ
        Mộ của ngài tại núi Thiên Tôn (Tông Sơn, Thanh Hóa).

 - GIA ĐÌNH :

    . Các vị phu nhân

     Mai Thị Mai
                  Bà Húy là Mai Thị Mai, hiệu là DIệu Nghĩa, thụy là Từ Thiện. Tiểu sử không rõ.
                  Bà mất cùng ngày với ngài, mộ táng tại núi Thiên Tôn

    . Con trai và con gái

                Ngài có 4 người con trai và 4 gái:

Con trai:

1. Nguyễn Sừ

2. Nguyễn Kinh

3. Nguyễn Vinh

4. Nguyễn Mẫn

Con gái:

1. Nguyễn Thị Bối

2. Nguyễn Thị Ba

3. Nguyễn Thị Cấp

4. Nguyễn Thị Luyện

. Anh chị em

                    Ngài có 5 anh em trai và hai em gái. Chỉ biết được sơ qua hành trạng của một vị, các vị khác đều không rõ.

  . Nguyễn Tác

Ông là con trưởng của Huệ Quốc Công. Tiểu sử không rõ.

                    Về sau, ông theo giúp nhà Hậu Trần chống lại quân Minh, Lập được nhiều công trạng, ông được phong là Tả Hiệu Điểm.

                    Ông theo cha ở sơn động, cùng với các anh em cai quản các trang trại.

                    Ông có một người con tên là Nguyễn Bá Lân

 . Nguyễn Trinh

  . Nguyễn Thể

 . Nguyễn Ba

 . Nguyễn Phục

 . Nguyễn Thị Hà

 . Nguyễn Thị Phảng

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments