Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Nạp Hòa

Viết bởi Varapunna.

VII .Đệ Thất Tổ :

Bình Man Đại Tướng Quân

Húy

NGUYỄN NẠP HÒA

(?_1377)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

      Ngài húy là Nguyễn Nạp Hòa con trưởng củaĐô Hiệu Kiểm Nguyễn Thế Tứ.Lai lịch ngài không rõ.

        Ngài làm quan chức Bình Man Đại Tướng Quân dưới triều Trần Duệ Tông (1374-1377). Vào Lúc này quân Chiêm Thành thường sang cướp phá thành Thăng Long. Năm Đinh Tị (1377), ngài theo vua Duệ Tông vào đánh Chiêm Thành. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga trá hàng để lừa quân ta tại cửa Thị Nai (cửa Qui Nhơn). Vua Duệ Tông và Ngài đều tự trận.

        Ngài mất ngày 24 tháng giêng năm Đinh Tị (4-3-1377

 - LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ
  Không rõ

- GIA ĐÌNH

   Vợ và con:

        Về gia đình, ngài có 4 người con trai nhưng chỉ biết người con trường tên là Nguyễn Công Luật, các vị khác đều khuyết danh.

    . Anh chị em:

        Ngài có nhiều anh em nhưng tài liệu ghi lại chỉ có 1 vị.

           Nguyễn Cánh 
          Thái Phó Cánh Quận Quân 
    Ông là con thứ hai của Đô Hiệu Kiểm Nguyễn Thế Tứ. Ông đỗ khoa thi võ năm Quý Hợi (1323) đời Trần Minh Tông. Ông làm quan dưới các triều Trần Minh Tông (1314-1329) đến Trần Tuệ Tông (1374-1377). Ông trấn thủ xứ Kinh Bắc, được phong Thái Phó Tham Tri chính sự Cánh Quận Công.

            Ông có 5 người con trai, con trưởng là Nguyễn Thành, các vị khác khuyết danh. 

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments