Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Thế Tứ

Viết bởi Tôn Thất Thành.

VI .Đệ Lục Tổ :

Đô Hiệu Kiểm

Húy

NGUYỄN THẾ TỨ

(?_?)

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

      Ngài húy là Nugyễn Thế Tứ (Có nơi chép là Nguyễn Tứ), con trưởng củaHoài Đạo Vương Nguyễn Nộn, Tiểu sử ngài không rõ. Ngài làm quan dưới triều Trần Thái Tông (1225 - 1226) chức Đô Hiệu Kiểm

- LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ

Không rõ

- GIA ĐÌNH

 Vợ và con

        Theo các tài liệu để lại, ngài  có 7 người con trai (có phả ghi là 9 người con) nhưng chỉ biết được danh tánh hai vị : Nguyễn Nạp Hòa và Nguyễn Cánh.

   . Anh chị em

        Ngài có 4 em trai, chị em gái không rõ.

          Nguyễn Long 
          Thái Phó 
            Ông là con thứ hai của Hoài Đạo Vương. Khi Hoài Đạo Vương mất, ông theo về nhà Trần, giữ chức Chỉ Huy Sứ, Trần Nhân Tông (1279 - 1293) phong ông chức Thái Phó, tước Quận Công. 
            Con cháu không rõ.

            Nguyễn Hiến 
             Chỉ Huy Sứ 
            Ông là con thứ ba của Hoài Đạo Vương. Khi Hoài Đạo Vương mất, ông theo về nhà Trần, giữ chức Chỉ Huy Sứ, được phong tước hầu.

            Con cháu không rõ.

            Nguyễn Thức 
             Tả Đô Đốc 
            Ông là con thứ tư của Hoài Đạo Vương. Ông xuất thân ngành võ. Năm Đinh hợi (1278) Trần Nhân Tông phong ông là Tả Đốc quản quân Thánh Dực và Nghĩa Dũng. TRong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, ông lập được nhiều công trạng.

            Con cháu không rõ.

             Nguyễn Diễn 
             Viên Ngoại Lang 
            Ông là con thứ năm của Hoài Đạo Vương. 
            Ông làm quan chứa Viên Ngoại Lang Trần Thánh Tông.

            Cuối năm Tân Dậu (1261), vua Lê Thánh Tông cử ông cùng Trần Phụng Công, Nguyễn Thám đi sứ nước Tàu (triều nhà Nguyên).

            Con cháu không rõ. 

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments