Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài Nguyễn Đê

Viết bởi Tôn Thất Thành.

II .Đệ Nhị Tổ :

Đô Hiệu Kiểm

Húy

NGUYỄN ĐÊ

(?_?)

1 - THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP.

     Ngài húy là Nguyễn Đê, Con trưởng cùa Định Quốc Công Nguyễn Bặc, lai lịch không rõ. Khi Định Quốc Công bị hại, phu nhân cùng với hai con là ngài và Nguyễn Đạt chạy về lánh nạn ở Gia Miêu (Tống Sơn, Thanh Hóa).

        Sau đó, ngài cùng em ra học ở Kinh Bắc (Bắc Giang); ngài giao du với nhiều hào kiệt và là bạn thân của Lý Công Uẩn. Dưới triều vua Lê Long Đỉnh, Lý Công Uâẩn giữ chức Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, ngài giữ chức Hữu Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, đều là các vị đại tướng bảo vệ kinh thành Hoa Lư. Vua Lê Long Đỉnh (còn gọi là Lê Ngọa Triều) độc ác, tàn bạo, là, mọi người oán ghét. Vì vậy khi nhà vua mất vào năm Kỷ Dậu (1009), nhân con còn nhỏ, ngài cùng Đào Cam Mộc và quần thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua lập nên nhà triều đại nhà Lý.

        Ngài là cận thần thân tín của vua Lý, lập được nhiều công trạng, được phong là Đô Hiệu Kiểm, tước hầu.

    .2 - LĂNG MỘ VÀ CÁC NƠI THỜ TỰ 
        Ngày mất hoặc lăng mộ và các nơi thờ tự của ngài không được rõ.

    .3 - GIA ĐÌNH

    .3a. Vợ và con 
         Về gia đình, chỉ biết ngài có ba người con trai là : 

     3b. Anh chị em :   .  Nguyễn Đạt

        Ông là em của ngài, tiểu sử không rõ. 
        Ông lập ra một chi họ Nguyễn ở Điềm Xá (Yên Phong, hà Bắc).

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments